tuliskan 2 contoh ro sukun sebelumnya berharokat dhomah!​

Pertanyaan : tuliskan 2 contoh ro sukun sebelumnya berharokat dhomah!​

Jawaban :
……Anazalnaahu…qur’ana ….arabiyya QS.YUSUF AYT 2 Walmursala…tiurfa…. QS.AL-MURSALAT AYT 1THANK YOU