Pancasila Memiliki Nilai Dasar, Nilai Instrumental…

Pertanyaan : Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. nilai-nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup sehari-hari seperti saling menghormati, toleransi, dan lain-lain, disebut nilai

Jawaban :
Praksis.
– Nilai dasar adalah asas-asas yang diterima sebagai sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai dasar dari Pancasila adalah kilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.- Nilai instrumental adalah suatu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Nilai Dasar dalam bentuk UUD 1945 dan Tata urutan perundang-undangan Negara.Nilai praksis adalah suatu nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Nilai Dasar dan Nilai Instrumental. Nilai praksis ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari nilai praksis adalah sikap saling menghormati, toleransi, menghargai, bergotong-royong, dan lain-lain.semoga membantu dan jadikan jawaban yang terbaik.

Originally posted 2023-01-04 04:33:40.