Apa Sing Diarani Artikel Kuwi? Coba Jlentrehas Mak…

Pertanyaan : Apa sing diarani artikel kuwi? Coba jlentrehas maknane kanthi ringkes​

Jawaban : Artikel yaiku karangan nyata sing jangkep kanthi dawa tinamtu sing di gawe kanggo di sebarake lumantar ariwarti (koran), kalawarti (majalah), buletin, lan sapanunggalane