7. Jarak Kota R Ke Kota S Dalam Peta Sejauh 15 Cm….

Pertanyaan : 7. Jarak kota R ke kota S dalam peta sejauh 15 cm. Skala 1:150.000. Jarak sebenarnya antara kota R ke kota S adalah ​

Jawaban : [tex]jarak \: sebenarnya \\ jarak \: peta \div skala\\ 15 \: cm \div \frac{1}{150.000} \\ 15 \: cm \times \frac{150.000}{1} \\ 2. 250.000 \: cm = 22,5 \: km[/tex]

Originally posted 2023-01-03 04:58:49.