1. Sebuah Vektor Gaya F Yang Besarnya 100 N Memben…

Pertanyaan : 1. Sebuah vektor gaya F yang besarnya 100 N membentuk sudut a terhadap sumbu-x. Jika besar komponen F = 60 N, tentukan: a. sudut a; dan b. komponen gaya Fx​

Jawaban :
fy:f sin asin a:fy/fsin a ≈60/100cos a ≈0,8fx : cos a 100(0,8) =800b.a =arc sin 0,6 =37°